Wij maken gebruik van cookies

De website van De Leenheer maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.

Ik snap het Meer Info
- Blog

Boekhoudkundige en fiscale info

Onze berichten zijn in veel gevallen tijdgerelateerd, cijfers en werking kunnen veranderen in de tijd.Publicatie van ons kantoor

Waardering van ondernemingen, S. Seyns en D. Clarysse (eds.), Het (familie)bedrijf & De overdracht, Intersentia, 2020, pg 123-140 (co-auteurs Pascale en Johan De Leenheer)

Versoepeling voorafbetalingen

De percentages van de voordelen van de voorafbetalingen werden in het licht van de Coronacrisis tijdelijk aangepast.  Dankzij deze maatregel is het uitstellen van voorafbetalingen minder nadelig.  Voor vennootschappen die hun voorafbetalingen uitvoeren ten laatste op 12 oktober 2020 bedraagt het voordeelpercentage 6,75% .  Voor voorafbetalingen uitgevoerd op ten laatste 21 december 2020 bedraagt het voordeelpercentage voor vennootschappen 5,25%.  Een gelijkaardig systeem werd ingevoerd voor natuurlijke personen.  Zij die hun voorafbetaling uiterlijk 12 oktober 2020 verrichten, genieten een voordeelpercentage van 2,25%.  Gebeurt de voorafbetaling ten laatste op 21 december 2020, dan bedraagt het voordeelpercentage 1,75%.

Nieuw in 2020

Op 1 januari 2020 treedt de tweede fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting in.  Dit houdt in dat het belastingtarief verder daalt naar 25%.  De aanvullende crisisbijdrage wordt geschrapt.  KMO's betalen bijgevolg 20% op de eerste 100.000 EUR winst en 25% op de winst daarboven.  Eveneens is het niet meer mogelijk om degressief af te schrijven en moeten de afschrijvingen ook voor KMO's pro rata berekend worden.  Bijkomend daalt het tarief van de investeringsaftrek terug naar 8% en zijn de wettelijke verhogingen, aangerekend bij het niet tijdig betalen van de sociale bijdragen, niet langer aftrekbaar.

 

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) omvat de meest grondige hervorming van het Belgisch Vennootschaps- en Verenigingsrecht sinds 1935. Het WVV is op 1 mei 2019 in werking getreden. Bijgevolg is de oprichting van elke nieuwe vennootschap onmiddellijk onderheving aan de bepalingen van het nieuwe WVV. Bestaande vennootschappen moeten vóór 01.01.2024 hun statuten aanpassen aan het nieuwe WVV.

Voor alle vennootschappen zijn de zogenoemde 'dwingende bepalingen' van kracht vanaf 01.01.2020.

In bijlage vindt u alvast een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Wijziging procedure voorafbetalingen vanaf inkomstenjaar 2019.

De voorafbetalingen voor het inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) moeten zowel door ondernemingen, zelfstandigen als particulieren gestort worden op een nieuw rekeningnummer op naam van het Inningscentrum-dienst Voorafbetalingen : BE61 6792 0022 9117.  Ondernemingen wiens boekjaar niet samenvalt met het kalenderjaar en die een voorafbetaling doen na 31/12, maar nog steeds voor aanslagjaar 2019, moeten blijvend storten op het bestaand rekeningnummer BE20 6792 0023 3056 van dienst Voorafbetalingen-vennootschappen.  Pas wanneer deze vennootschappen een eerste voorafbetaling doen voor aanslagjaar 2020, moeten ze gebruik maken van het nieuw rekeningnummer.

Eveneens wordt de gestructureerde mededeling gewijzigd voor natuurlijke personen en zelfstandigen die voorheen hun nationaal nummer gebruikten voor de identificatie van hun voorafbetalingen.  Op de betalingsuitnodigingen voor de voorafbetalingen die vanaf inkomstenjaar 2019 verstuurd worden, zal reeds de nieuwe gestructureerde mededeling vermeld staan.  Voor ondernemingen verandert niets aan de gestructureerde mededeling.

BTW-decembervoorschot

Niet alleen maandaangevers, maar ook kwartaalaangevers moeten uiterlijk 24 december een decembervoorschot betalen.  Maandaangevers moeten desgevallend in december 2 BTW-betalingen verrichten : de verschuldigde BTW over de maand november (te betalen vóór 20 december) én het BTW-decembervoorschot (te betalen vóór 24 december).  Gezien kwartaalaangevers sinds 2017 geen maandelijkse voorschotten meer moeten betalen, zijn zij, zoals de maandaangevers, verplicht om éénmalig in december een decembervooorschot betalen.  Dit voorschot heeft betrekking op de BTW van het vierde kwartaal.

Lager voordeel gratis woning

De administratie laat via een circulaire (Circulaire 2018/C/57 dd. 15.05.2018) weten dat zij zich neerlegt bij de rechtspraak en dat het voordeel gratis woning dan toch voordeliger berekend mag worden.  Zij aanvaardt dat het voordeel gratis woning berekend mag worden op het geïndexeerd KI x 100/60, ongeacht de persoon die het onroerend goed ter beschikking stelt.  Dit was echter een tijdelijke oplossing.  In het Koninklijk Besluit van 7 december 2018 (BS 27 december 2018) bevestigt de Koning definitief dat het belastbaar voordeel alle aard in alle gevallen gelijk zal zijn aan 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen, vermenigvuldigingsd met 2, ongeacht of het voordeel wel of niet verstrekt wordt door een rechtspersoon en ongeacht de hoogte van het kadastraal inkomen.  Deze nieuwe formule geldt vanaf 1 januari 2019.

Er wordt enkel nog een onderscheid gemaakt tussen ongebouwde en gebouwde onroerende goederen.

Kwartaalvoorschotten BTW worden afgeschaft

De Minister van Financiën schaft betalingen van de kwartaalvoorschotten af. De kwartaalaangever zal wel uiterlijk op 24 december van het kalenderjaar verplicht zijn een voorschot te betalen op de belasting die verschuldigd is voor zijn handelingen van het vierde kwartaal van hetzelfde jaar. Het KB zal op korte termijn worden gepubliceerd en voorziet in een afschaffing van de kwartaalvoorschotten vanaf 1 april 2017.

Verhoogde BTW-vrijstellingsdrempel voor kleine ondernemingen

Het KB van 18 december 2015 laat de wet van 6 december 2015 tot wijziging van het BTW-wetboek in werking treden op 1 januari 2016.

Deze wet verhoogde de omzetdrempel voor het toepassen van de "kleine ondernemingsregel" inzake BTW tot 25.000 EUR.

Daardoor kunnen voortaan meer ondernemingen kiezen voor een vrijstelling van btw." Fiscaliteit is fun "

" Onze visie : wij zijn uw PARTNER : Professioneel, Accuraat, Respectvol, Transparant, Nauwkeurig, Efficiënt, Raadgever "

" Zowel starters als gevestigde kmo's kunnen bij ons terecht "

" Welkom op de website van het accountantskantoor De Leenheer & Co "